GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerp Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 28-02-2024

  1. Bekendmakingen Boxmeer
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerp Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben op 20 februari 2024 besloten, dat op grond van de Inspraakverordening gemeente Land van Cuijk 2022, het ontwerp Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” ter inzage wordt gelegd. Na de inzage termijn zal het Beeldkwaliteitplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Waar ligt het plangebied?Het plangebied betreft de Health Campus (Sterckwijck) te Beugen, gelegen tussen Boxmeer en Beugen.Wat is een Beeldkwaliteitplan?Een Beeldkwaliteitplan is een ruimtelijk kader dat in beeld en tekst duidelijk maakt hoe een ontwikkeling er uit moet komen te zien. Een Beeldkwaliteitplan gaat in op thema’s als sfeer, uitstraling, kleur, materiaal, gevelcompositie, dakvorm, gebruik en ontsluiting van de gebouwen, oriëntatie van ruimtes, functies in de gebouwen en erfafscheidingen. Een Beeldkwaliteitplan schetst de beeldkwaliteitkaders voor de bouw- en inrichtingsplannen op een locatie en is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandstechnische beoordeling van bouwplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Het Beeldkwaliteitplan wordt – na vaststelling door de gemeenteraad – onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een juridisch bindende werking krijgt voor alle partijen. Naast de juridische status is het Beeldkwaliteitplan een richtinggevende inspiratiebron voor ontwerpers van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Wat houdt het ontwerp Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” in?Het (ontwerp) Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” betreft een aanpassing van het geldende Beeldkwaliteitplan “Sterckwijck 2010” voor het gebied Health Campus te Beugen (deelgebieden 1C , 1D en deels 1A).Het Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” geeft met aangepaste richtlijnen, sturing aan de ontwikkeling van het grootste deel van de Health Campus te Beugen, met als doel te komen tot een samenhangende en kwalitatieve inrichting van de diverse ontwikkelingen in het gebied. Het Beeldkwaliteitplan bevat toetsbare criteria.De beeldkwaliteit van de Health Campus vormt een belangrijk onderdeel in de uitstraling van dit bijzondere gebied. Er wordt gestreefd naar een uniforme en herkenbare uitstraling waarmee de Health Campus zich herkenbaar onderscheidt ten opzichte van haar omgeving. Binnen de Health Campus worden nieuwe kwalitatieve toevoegingen gedaan, die zijn gericht op het creëren van een gezonde, duurzame werk- en verblijfsomgeving. De beeldkwaliteit is dan ook gericht op het ondersteunen en versterken van het hoogwaardige karakter van dit gebied. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het ontwerp Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” in te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van woensdag 28 februari 2024 tot en met dinsdag 9 april 2024. Het ontwerp Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” is digitaal in te zien via de gemeentelijke website: www.gemeentelandvancuijk.nl/Beeldkwaliteitplan Het ontwerp Beeldkwaliteitplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het ontwerp Beeldkwaliteitplan op het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via emailadres: ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren?Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling, een zienswijze op het ontwerp Beeldkwaliteitplan “ Apollo Health Campus Boxmeer” indienen.Een zienswijze over het Beeldkwaliteitplan kunt u online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor algemene informatie over het ontwerp Beeldkwaliteitplan of een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hoe verloopt de procedure verder?De zienswijzen op het ontwerp Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” worden beoordeeld door de gemeenteraad en betrokken bij de verdere besluitvorming. Het (al dan niet aangepaste) ontwerp Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegen het vastgestelde Beeldkwaliteitplan “Apollo Health Campus Boxmeer” kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.