STAATSCOURANTBestemmingsplan Vierlingsbeek, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen boxmeer
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan Vierlingsbeek, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 25 april 2013 het bestemmingsplan “Vierlingsbeek” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Vierlingsbeek. Voor een overzicht van de wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat er inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit. Met ingang van 12 juni ligt het bestemmingsplan “Vierlingsbeek” met bijbehorende stukken gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.boxmeer.nl onder Actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 23 juli 2013 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door diegenen die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Tevens kunnen belanghebbenden, ook als zij niet eerder een zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 10019, 2500 EA Den Haag. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 24 juli 2013, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.